Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (gmr)

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad treedt op in plaats van de afzonderlijke medezeggenschapsraden ten aanzien van schooloverstijgende zaken.
Zij verleent advies cq instemming aan voorgenomen besluiten van het bestuur en zij kan het bestuur en het bovenschools management gevraagd of ongevraagd advies geven en om toelichting vragen. In de GMR zijn zowel ouders als personeelsleden vertegenwoordigd. 

Klik hier voor de agenda's van de GMR vergaderingen. De notulen zijn op te vragen bij: 
c.geurts@stichtingoog.nl
GMR leden

 
Jos Alma
Oudergeleding​
Voorzitter
Esther van Oeffelen
​Oudergeleding ​Lid
Edwin Schotman
​Oudergeleding ​Lid
Renèsta Hol ​Personeelsgeleding

​Lid

Carla Geurts ​Personeelsgeleding

​Secretaris

Susanne van Haaren ​Oudergeleding ​Lid

​Rian van der Zee ​Oudergeleding

​Lid

​Wanda Gevers ​Personeelsgeleding

​Lid

​Carola Franke Personeelsgeleding Lid

​Mirelle Schoonenberg

​Personeelsgeleding ​Lid