De wereld van ouders

Als ouder heb je een belangrijke rol bij de ontwikkeling en opvoeding van je kind. Kinderen brengen de meeste tijd thuis en daarnaast op school door, wat maakt dat opvoeden en onderwijzen niet los van elkaar staan. Wij vinden het belangrijk om als ouders en school goed samen te werken. Voor leerkrachten is informatie van ouders belangrijk om het kind goed te kunnen begeleiden. Voor ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind, zoals de school deze ervaart.

Er ligt in Nederlandse scholen veel nadruk op taal- en rekenen . Natuurlijk zijn deze vakken belangrijk, maar wij hechten veel waarde aan een brede ontwikkeling van kinderen. In onze onderwijs programma’s nemen wij daarom een kijkje in diverse werelden zoals de wereld van cultuur, bibliotheek, sport, geschiedenis en dus ook de wereld van taal en rekenen.

De keuze voor een school is heel persoonlijk. Je kiest een school waar de manier van omgaan met elkaar en de manier van leren het beste bij je kind past. Binnen onze stichting is er ruimte voor verschillende schoolconcepten, omdat ieder kind op een andere manier leert. Dit maakt dat er keuze is tussen verschillende scholen en schoolconcepten.

Op onze scholen is ieder kind, iedere ouder en iedere leerkracht welkom. Kinderen van ouders met verschillende achtergronden en levensovertuigingen ontmoeten elkaar op onze scholen. Onze basisovertuiging is dat ieder mens evenwaardig is en er mag zijn. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden ze tolerante wereldburgers en ervaren zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde op al onze scholen.

Passend Onderwijs is een belangrijke opdracht voor het primair onderwijs de komende periode. Wij hebben als schoolbestuur de plicht om te zorgen voor een passende plek voor uw kind. Deze passende plek kan ook op een school van een ander schoolbestuur zijn. Uitgangspunten van passend onderwijs zijn: 
    • ‘Kind nabij’ bieden van ondersteuning, dit betekent kinderen zoveel mogelijk op de basisschool in de buurt opvangen; 
    • Nadruk leggen bij de ondersteuningsvraag (welke ondersteuning heeft dit kind nodig) in plaats van bij de diagnose (wat heeft dit kind); 
    • Ondersteuning vindt niet alleen plaats op school, maar als integraal onderdeel van het totale zorg- en ondersteuningssysteem rond de school en het gezin.
Stichting OOG heeft met twee samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs te maken, regio 30.06 en regio 30.08 (alleen Uilenspiegel in Boekel).

Wij spannen ons in om zaken voor leerlingen en ouders zo goed mogelijk te regelen. Echter, het is geen garantie dat alles perfect verloopt. Wij hechten er veel waarde aan dat we klachten zo dicht mogelijk bij de bron oppakken. Daarom stimuleren wij leerlingen en ouders om klachten eerst te melden bij de leerkracht of directeur. Indien dit niet tot een oplossing leidt kan er gebruik gemaakt worden van de klachtenregeling.

Klachtenregeling 

De klachtenregeling geeft ouders en personeel individueel recht om te klagen over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag, de schooldirectie of de leerkracht.
Ook is het mogelijk een klacht in te dienen over de gedragingen van andere ouders of leerlingen.

Contactpersonen 

Bij klachten kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. De contactpersoon is één van de leerkrachten.
In de schoolgidsen staat hierover meer informatie vermeld.

Vertrouwenspersoon 

Indien nodig of gewenst kunt u zich ook wenden tot de vertrouwenspersoon die voor de stichting OOG werkzaam is.

De vertrouwenspersoon kan bemiddelen om tot een oplossing te komen. Als dat niet mogelijk is kan zij de klager begeleiden in de verdere klachtprocedure. De vertrouwenspersoon voor stichting OOG is GGD Hart voor Brabant, telefoon 088 - 3686759

Voor informatie en de volledige tekst van de landelijke klachtenregeling, verwijzen wij u naar de website van de onderwijs geschillencommissie.


Wil je meer weten ? 

Over openbaar onderwijs:    
www.voo.nl/ 
www.openbaaronderwijs.nu/

Over passend onderwijs:     
www.samenwerkingsverband3006.nl  
swv.passendonderwijs.nl/PO3008/